Lovene

MEDIEPEDAGOGENE

LOVER, gjeldende fra årsmøtet 2015

§1 Visjon og mål

Visjon
Alle barn og unge skal få kvalifisert opplæring i grunnutdanningen for å kunne utvikle god mediekompetanse slik at de blir selvstendige, kreative og ansvarsfulle medborgere, klarer seg godt i det framtidige arbeidsmarkedet og ellers i livet.

Mål
Mediepedagogene har som mål at all opplæring i mediekompetanse skal undervises av fagkompetente lærere og skje på alle trinn i grunnutdanningen.

§2 Arbeidsoppgaver

Mediepedagogene vil legge hovedvekt på disse oppgavene:
a) å styrke medieundervisningen på alle opplæringstrinn fra barnehage til høgskole- og
universitetsnivå
b) å arbeide for at det blir god sammenheng og progresjon i medieundervisningen gjennom hele 
utdanningsløpet
c) arbeide for å ivareta medielærerens og medieundervisningens faglige og pedagogiske interesser ved å
– formidle og legge til rette for utveksling av idéer, erfaringer og materiell, blant annet
gjennom nettstedet www.mediepedagogene.no
– samarbeide med relevante myndigheter og institusjoner
– formidle foredragsholdere og kursopplegg
d) rekruttere og dyktiggjøre lærere til medieundervisning, bl.a. ved å arrangere kurs, seminar og konferanser
e) stimulere til forskning
f) stimulere til informasjon om, og produksjon, katalogisering og distribusjon av egnet undervisningsmateriell
g) holde kontakt med beslektede organisasjoner i inn- og utland for blant annet å løse oppgaver av felles
interesse

§3 FKS-medlemskap

Mediepedagogene er medlem av Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS).
Gjennom FKS vil Mediepedagogene arbeide for å
a) styrke kunst- og kulturfagene
b) fremme samarbeid med organisasjoner for kunst- og kulturfaglærere og andre vi har felles interesser med
c) fremme entreprenørskap og lærings- og arbeidsmåter innen kunst- og kulturfagene som er rettet inn mot arbeidslivet

§4 Medlemskap

Medlemskapet er personlig

§5 Styret

Mediepedagogene ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder
velges ved særskilt valg for ett år om gangen, de øvrige styremedlemmene for en 2-årsperiode. De 3 varamedlemmene
velges for ett år om gangen. Kasserer kan velges utenom styret. Styret velger selv funksjoner internt.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Styret sørger for
a) å målrette arbeidet i tråd med årsmøtets handlingsplan og vedtak
b) daglig drift og regelmessig publisering på nettstedet
c) å ansette og ha arbeidsgiveransvar for fagkoordinator innenfor budsjettets rammer
d) å utvikle og styrke faglige nettverk

 

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som er Mediepedagogenes høyeste myndighet, holdes vanligvis innen utgangen av april.
Saker:
1. Årsmelding og regnskap fra foregående år godkjennes
2. Budsjett og handlingsplan godkjennes
3. Valg
a) Hvert år foreslår valgkomitéen kandidater til følgende verv:
– leder for 1 år
– 2 styremedlemmer av 4 for 2 år
– 3 varamedlemmer for 1 år
b) Styret foreslår kandidater til følgende verv:
– redaktør(er) for nettstedet for 2 år som har møte-og forslagsrett, og som forplikter seg til å være på minst
ett styremøte i året
– revisor med ev. vararepresentant for 2 år
– valgkomité på 3 medlemmer for 2 år
– representant med vara til FKS-styret for 2 år. Disse kan sitte i 3 sammenhengende perioder (samsvarer med FKS’ vedtekter §4b)
4. Årskontingenten
5. Saker som legges fram av styret eller medlemmer

§7 Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig via e-post med 1 måneds varsel. Forslag om saker som medlemmene ønsker skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest
14 dager før årsmøtet.
 Informasjon om årsmøtet skal ligge ute på nettstedet 1 måned før årsmøtet avholdes.

§8 Lovendringer

Forandringer i lovene kan bare skje på et årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om lovendringer gjøres kjent for medlemmene på forhånd. Endringer som foreslås under selve årsmøtet, vedtas endelig på neste årsmøte.

§9 Oppløsning av Mediepedagogene

Forslag om oppløsning av Mediepedagogene må sendes ut skriftlig til medlemmene sammen med 
innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning må gjøres med 2/3 flertall. Årsmøtet bestemmer hvordan lagets midler 
skal brukes innenfor rammen av lagets formål og arbeidsoppgaver. Lagets arkiv deponeres på en slik måte at det kan
 være til nytte for medieundervisningen i Norge.